Disclaimer

Disclaimer – Vrijwaring

De website Wonen-interieur.com, die u op dit moment bezoekt, is een website en dienst van SVDE Dienstverlening, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74683241.
Deze Disclaimer en Vrijwaring is van toepassing inzake de website Wonen-interieur.com, een website en dienst van SVDE Dienstverlening.

Ondanks onze doorlopende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan SVDE Dienstverlening niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van Wonen-interieur.com. SVDE Dienstverlening aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website Wonen-interieur.com of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Beweringen, meningen en algehele content (zoals alle tekst, eventuele grafische afbeeldingen, links naar derden en foto’s; ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn), geuit in de aanwezige artikelen op deze website, zijn die van de auteurs, en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of SVDE Dienstverlening. SVDE Dienstverlening kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen en content.

SVDE Dienstverlening kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, diensten en producten worden aangeboden of ter sprake gebracht in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SVDE Dienstverlening garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SVDE Dienstverlening behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op Wonen-interieur.com treft u links aan naar andere websites. SVDE Dienstverlening is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens en de aangeboden diensten en producten van die websites. Bij het bezoek aan websites van derden via Wonen-interieur.com, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Wonen-interieur.com bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Bijgewerkt 11 maart 2023