Inspectie beoordeelt veiligheid in de bouw

 

Verbouwing
Verbouwing

Zonder een veiligheidshelm mag je een bouwplek niet op. Iedereen kent de grote waarschuwingsborden met de iconen. Het is een waarschuwing voor de risico’s op letsels. Het geeft aan dat een bouwhelm, gehoorbescherming, stofmasker, oogbescherming en veiligheidsschoenen verplicht zijn. Het betreffen persoonlijke beschermingsmiddelen. Eventueel zijn de volgende verboden aangegeven: geen personenvervoer per bouwlift, klimmen langs steigers verboden en geen radio.

Bord bij de ingang

Het bouwbord is verplicht en geeft de veiligheidsinstructies aan. Verder worden de regels bij betreden vermeld; ‘melden bij de uitvoerder, betreden op eigen risico en verboden voor onbevoegden’. Het is een preventieve maatregel die aangeeft welk beschermingsmiddel gedragen moet worden bij welke werkzaamheid. Elk persoon die het bouwterrein betreedt heeft kennis genomen van de meest essentiële veiligheidsinstructies.

Bouw heeft te veel ongevallen

Dit alles is niet voor niets. De bouw staat nog steeds bovenaan op de ranglijst van arbeidsongevallen. Veel ongevallen kunnen voorkomen worden door de juiste maatregelen. Nog steeds zijn er jaarlijks enkele dodelijke ongevallen te betreuren. De Arbeidsinspectie controleert door het doen van inspecties op de bouwplaats de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Specifiek wordt gelet op collectieve voorzieningen, maar ook op persoonlijke beschermmiddelen.

Inspectie controleert

De inspectie beoordeelt op Arbeidshygiënische gronden. Dit betekent dat risico’s zoveel mogelijk bij de bron dienen te worden aangepakt. Het is een feite een preventieve veiligheidsmaatregel. Bij gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld dient eerst een onderzoek te worden gedaan of er alternatieven aanwezig zijn of de aanwezigheid van dakrandbeveiliging bij werkzaamheden op daken. Het is dus van belang dat de juiste middelen worden aangeschaft zoals bij Valbeveiligingkopen.nl

Onderdelen van inspectie

Extra aandacht krijgen de onderdelen inrichting bouwplaats, arbeidsmiddelen en fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en geluid & trillingen. Bij het beoordelen kan de inspectie als het risicogevaar groot is direct maatregelen nemen, zoals de bouw stilleggen en een boete uitschrijven. Een mildere maatregel is het geven van een waarschuwing.

De arbeidsinspectie legt de overtredingen altijd vast in een rapport. De conclusie betekent een waarschuwing of een eis. Zijn de overtredingen dusdanig ernstig dan wordt direct een boeterapport opgemaakt.